Regulamin szwajkowska.pl

Dodając swoje artykuły akceptujsz niniejszy regulamin i oświadczasz, że

  • przysługują Ci do nadsyłanego utworu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
  • możesz rozporządzać prawami majątkowymi do nadsyłanego utworu
  • nadesłany utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu
  • nadesłany utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich
  • w razie skierowania przeciwko administratorowi serwisu szwajkowska.pl roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia przysługujących jej praw autorskich, zobowiązujesz się zaspokoić te roszczenia w całości, a w razie sporu sądowego – pokryć również koszty postępowania
  • dodanie utworu jest darmowe
  • uwtór może zostać usunięty w każdej chwili bez podania przyczyny